01

Tento provozní řád upravuje podmínky provozu, práva a povinnosti na placené odstavné ploše (dále jen „PARKOVÁNÍ – LETŇANY“), s platností a účinností od 1. ledna 2020 (dále jen „Provozní řád“).

01

Vjezdem na plochu PARKOVÁNÍ – LETŇANY dochází k uzavření smlouvy o nájmu místa mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní vztah vzniká vjezdem na odstavnou plochu a zaniká zaplacením parkovného a odjezdem z odstavné plochy. Uživatel se vjezdem na plochu PARKOVÁNÍ – LETŇANY podřizuje pravidlům stanoveným v tomto Provozním řádu.

02

PROVOZOVATEL PARKOVÁNÍ – LETŇANY
Provozovatelem PARKOVÁNÍ – LETŇANY je:
Duoland s.r.o., se sídlem Praha 9, Kbely, Hůlkova 896/31, IČO 061 79 410, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 277593.
Správcem PARKOVÁNÍ – LETŇANY je:
REVITAL SERVIS s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Vítězné náměstí 577/2, IČO 282 71 076, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 139995.

03

Provozní doba
Provozní doba PARKOVÁNÍ – LETŇANY je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dní v roce, s výjimkou předem hlášených akcí.

04

Ceník parkovného
Cena stání pro osobní vozidla

  • Parkovné za 24 hodin: 200 Kč
  • Měsíční parkovné pro rezidenty: 2 000 Kč

Ceník pro autobusy

  • Parkovné za 24 hodin: 650 Kč

Stání karavanů a obytných vozů

  • Parkovné za 24 hodin: 650 Kč

Všechny ceny jsou uvedené včetně 21 % DPH. Provoz na parkovišti je účtován v režimu 24 hodin placeného stání pro motorová vozidla. Ceník je platný od 1. dubna 2020.

05

Osvobození od placení parkovného
Od placení parkovného nejsou osvobozeny žádné osoby ani vozidla.

06

Prokazování a placení úhrady parkovného
Provozovatel PARKOVÁNÍ – LETŇANY je povinen zajistit, aby uživateli PARKOVÁNÍ – LETŇANY, po řádném zaplacení poplatku za parkování, byl správcem PARKOVÁNÍ – LETŇANY vydán doklad o zaplacení parkovného.

07

Na parkovací místo nevzniká nárok a místo k parkování nelze rezervovat. Výjimkou je rezidentní dlouhodobé parkování na základě uzavřené smlouvy o dlouhodobém užívání parkovacího místa.

08

Provozovatel PARKOVÁNÍ – LETŇANY výslovně upozorňuje, že plocha PARKOVÁNÍ – LETŇANY není hlídaná. Provozovatel neposkytuje s parkováním vozidel žádné služby a není odpovědný za ztrátu či zničení vozidel, či jejich obsahu, ani za jakoukoliv jinou škodu na majetku či zdraví, ke které na odstavné ploše PARKOVÁNÍ – LETŇANY dojde.

09

Provozovatel PARKOVÁNÍ – LETŇANY neodpovídá za škody vzniklé z provozu na PARKOVÁNÍ – LETŇANY, za škody způsobené vandalismem, třetí osobou a vyšší mocí, rovněž tak za věci uložené ve vozidle.

10

Uživatel je povinen uhradit parkovné dle platného ceníku, a to neprodleně při odjezdu z PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

11

Provozovatel PARKOVÁNÍ – LETŇANY má právo odstranit vozidlo v případě, že:

Dojde k havárii, poruše na vozidle, požáru nebo jiné mimořádné události, kterou nelze předem předvídat, a to i bez předchozího upozornění uživatele vozidla. Uživatel vozidla přijetím parkovacího lístku výslovně souhlasí s odstraněním vozidla, pokud tvoří překážku v provozu nebo překážku na ploše PARKOVÁNÍ – LETŇANY nebo nastala jedna z výše popsaných skutečností.

Provozovatel a/nebo správce PARKOVÁNÍ – LETŇANY je oprávněn vozidlo opatřit „botičkou“, která znemožní další provoz vozidla, pokud dojde k porušení provozního řádu uživatelem vozidla. O všech těchto skutečnostech je provozovatel a/nebo správce PARKOVÁNÍ – LETŇANY povinen informovat uživatele vozidla, a to bezodkladně označením na vozidle, a to viditelně, písemným přípisem, umístěným na skle u řidiče.

12

Plocha PARKOVÁNÍ – LETŇANY je monitorována kamerovým systémem.

13

Po celém prostoru odstavné plochy PARKOVÁNÍ – LETŇANY platí v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) v platném znění, který se uživatelé plně zavazují dodržovat. Jedná se zejména o pravidlo přednosti zprava. Dále jsou uživatelé případně povinni dodržovat instalované dopravní značení.

 

14

Provozovatel PARKOVÁNÍ – LETŇANY si vyhrazuje právo na úpravu organizace provozu vjezdu a výjezdu a umístění vozidel na ploše PARKOVÁNÍ – LETŇANY. Provoz na PARKOVÁNÍ – LETŇANY řídí a organizuje správce PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

15

Ztráta parkovacího lístku
Při ztrátě parkovacího lístku uživatel výslovně souhlasí s udělením smluvní pokuty ve výši 500 Kč. Tuto ztrátu je uživatel povinen neprodleně nahlásit správci PARKOVÁNÍ – LETŇANY (resp. na ploše PARKOVÁNÍ – LETŇANY pohybující se obsluze), uhradit smluvní pokutu a následně mu bude vydán pokladní doklad s výší smluvní pokuty. Poté mu bude umožněn odjezd z PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

16

V prostoru PARKOVÁNÍ – LETŇANY se mohou pohybovat děti do 15ti let pouze v doprovodu dospělé osoby.

17

Je zakázáno mytí vozidel v prostoru PARKOVÁNÍ – LETŇANY, provádění jakékoliv údržby, znečišťování plochy PARKOVÁNÍ – LETŇANY, používání otevřeného ohně, ponechávání osob a cenností ve vozidle a parkování vozidla v jízdních pruzích nebo mimo vyhrazené plochy a stanoviště, určené obsluhou, tedy správcem PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

18

Je zakázáno parkování i stání na příjezdové i výjezdové komunikaci z PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

19

Škody vzniklé na vozidle nebo zařízení PARKOVÁNÍ – LETŇANY je uživatel neprodleně povinen oznámit obsluze, tedy správci PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

20

Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škody, které způsobí provozovateli, správci, nebo třetí osobě, porušením smluvní povinnosti, nebo povinnosti stanovené právním řádem ČR, zejména zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

21

Provoz PARKOVÁNÍ – LETŇANY řídí správce PARKOVÁNÍ – LETŇANY a uživatel je povinen respektovat veškeré pokyny, které správce PARKOVÁNÍ – LETŇANY vydá.

22

Povolená maximální rychlost pro všechna vozidla je 10 km/hod.

23

Uživatel je povinen zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu a proti volnému otevření. Při opuštěním vozidla je uživatel povinen vozidlo uzavřít a znepřístupnit třetí osobě.

24

Na PARKOVÁNÍ – LETŇANY mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům.

25

Smlouva o podnájmu parkovacího stání se mezi provozovatelem a uživatelem uzavírá vjezdem na PARKOVÁNÍ – LETŇANY.

26

Vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně technicky trvale nezpůsobilá k provozu a vozidla, která jsou v prostoru PARKOVÁNÍ – LETŇANY zaparkovaná déle než 3 dny, se považují za vozidla překážející provozu v prostoru PARKOVÁNÍ – LETŇANY. Uživatel tímto vydává výslovný souhlas s odstraněním vozidla a dále se výslovně, bez možnosti odvolání zavazuje, že uhradí náklady spojené s odtažením tohoto vozidla.

27

Vozidla překážející provozu na PARKOVÁNÍ – LETŇANY nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto Provozním řádem mohou být na náklady majitelů, nebo uživatelů těchto vozidel odtažena z prostor PARKOVÁNÍ – LETŇANY a majiteli nebo uživateli vydána až po uhrazení parkovného a smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za porušení povinnosti uživatele dodržovat Provozní řád. Uživatel je dále povinen uhradit i ostatní náklady související s odtahem vozidla z prostor PARKOVÁNÍ – LETŇANY, v souladu s platným právním řádem.

28

Provozovatel je oprávněn za účelem zajištění úhrady škody a smluvní pokuty, vzniklé v souvislosti s využíváním PARKOVÁNÍ – LETŇANY, použít na parkující vozidla, nebudou-li odtažena, botičky. Uživateli pak bude umožněno vyjet z PARKOVÁNÍ – LETŇANY, případně převzít vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co bude škoda a ostatní pohledávky plně uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem majitele vozidla či jiné osoby opravňující vozidlo užívat k úhradě zjištěné škody.

29

Uživatel je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, tj. především vozidlo, které opouští, vždy řádně uzamknout, uzavřít jeho okna a zajistit bezpečnostními zřízeními, které jsou součástí vybavení daného vozidla nebo které má uživatel k dispozici. Je zakázáno ponechávat v zaparkovaném vozidle jakékoliv klenoty, finanční hotovost a jiné cennosti, osoby a zvířata.

30

Je zakázáno na ploše PARKOVÁNÍ – LETŇANY provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí. Umisťovat na PARKOVÁNÍ – LETŇANY letáky, transparenty, hesla, výzvy apod., a to i připevněných na karoserie parkujících motorových vozidel. Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her. Poškozovat jakákoliv zařízení PARKOVÁNÍ – LETŇANY instalovaná na PARKOVÁNÍ – LETŇANY.