PARKOVIŠTĚ NENÍ „HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ“!

PROVOZNÍ ŘÁD PLACENÉHO PARKOVIŠTĚ – LETŇANY s obsluhou

Tento Provozní řád upravuje podmínky provozu, práva a povinnosti na placeném parkovišti PARKOVIŠTĚ LETŇANY, s platností od 1.září 2023.

1. Vjezdem na výše uvedené parkoviště dochází k uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa mezi provozovatelem a uživatelem.

2. PROVOZOVATEL PLACENÉHO PARKOVIŠTĚ

Provozovatelem placeného parkoviště je společnost REVITAL SERVIS s.r.o.,Praha 6, Vítězné náměstí 577/2, IČO:28271076, DIČ:CZ28271076

3. Provozní doba-v den výstavy

 Provozní doba parkoviště je po dobu od 08-22h.

4. Cena stání silničních motorových vozidel viz. ceník

5. Osvobození od placení parkovného

Od placení parkovného nejsou osvobozeny osoby žádné osoby a žádná vozidla, vyjma ZTP/3.

6. Prokazování a placení úhrady parkovného
Uživatel parkoviště prokazuje splnění podmínek stání umístěním vozidla na ploše. Provozovatel je povinen zajistit, aby uživateli parkoviště, po řádném zaplacení poplatku za parkování, byl vydán doklad o zaplacení parkovného.

7. Na parkovací místo nevzniká nárok a místo k parkování nelze rezervovat.

8 . Provozovatel parkoviště neodpovídá za škody vzniklé z provozu na parkovišti, za škody způsobené vandalismem, třetí osobou a vyšší mocí, rovněž tak za věci, uložené ve vozidle.

9 .V provozní době a to neprodleně při odjezdu z parkoviště je uživatel povinen v hodnotě doby parkování zaplatit poplatek za parkování dle platného ceníku.

10. Provozovatel má právo odstranit vozidlo:
Při havárii, poruše na vozidle, požáru nebo jiné mimořádné události, kterou nelze předem předvídat, lze vozidlo stojící na PLOŠE PARKOVIŠTĚ nebo na kritických místech odstranit, bez předchozího upozornění majitele vozidla. Majitel vozidla výslovně souhlasí s odstraněním vozidla, pokud tvoří překážku v provozu nebo na PLOŠE PARKOVIŠTĚ nebo na základě výše popsaných skutečností. Provozovatel je dále oprávněn vozidlo opatřit „botičkou“, která znemožní další provoz vozidla, pokud dojde k porušení provozního řádu majitelem vozidla. O všech těchto právních skutečnostech je provozovatel povinen informovat majitele vozidla, a to bezodkladně označením na vozidle, a to viditelně, písemným přípisem, umístěným na skle u řidiče.

11. Prostor parkoviště je monitorován kamerovým systémem.

12. Po celém parkovišti platí v plném rozsahu zákon č.361/2000sb. o provozu na pozemních komunikacích. Max. rychlost je omezena na 20km/h.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu organizace provozu na parkovišti.

14 . Ztráta parkovacího lístku
Při ztrátě parkovacího lístku, uživatel výslovně souhlasí s udělením smluvní pokuty ve výši 500,. Kč. Tuto ztrátu je uživatel povinen neprodleně nahlásit obsluze, kde mu bude vydán pokladní doklad s výší smluvní pokuty. Následně mu bude umožněn odjezd z parkoviště.

15. Je zakázáno mytí vozidel na parkovišti, provádění jakékoliv údržby, znečišťování parkovací plochy, používání otevřeného ohně, ponechávání osob a cenností ve vozidle a parkování vozidla v jízdních pruzích nebo mimo vyhrazené plochy a stanoviště, určená obsluhou.

16. Škody vzniklé na vozidle nebo zařízení parkoviště je uživatel neprodleně povinen oznámit obsluze.

17. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škody, které způsobí provozovateli, nebo třetí osobě, porušením smluvní povinnosti, nebo povinnosti stanovené Právním řádem ČR, zejména zákona č.361/2000sb. o provozu na pozemních komunikacích.

18. Provoz parkoviště řídí obsluha a uživatel je povinen respektovat veškeré pokyny, které obsluha vydá.

19. Povolená maximální rychlost pro všechna vozidla je 20 km/hod.

20. Uživatel je povinen zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu a proti volnému otevření. Při opuštěním vozidla je uživatel povinen vozidlo uzavřít a znepřístupnit třetí osobě.

21. Na Parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům a jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, vyjma Busů a Karavanů.

22. Smlouvy na poskytování Parkovacích služeb se mezi provozovatelem a uživatelem uzavírají prostřednictvím parkovacího lístku nebo vjezdem.

23. Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně technicky trvale nezpůsobilá k provozu a motorová vozidla, která jsou na Parkovišti zaparkovaná déle než 3 dny, se považují za motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti. Uživatel tímto vydává výslovný souhlas s odstraněním vozidla a dále se výslovně, bez možnosti odvolání zavazuje, že uhradí náklady spojené s odtažením tohoto vozidla.

24. Motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto Provozním řádem mohou být na náklady majitelů, nebo uživatelů těchto vozidel odtažena z prostor Parkoviště a majiteli vydána až po uhrazení parkovného, smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč a ostatních nákladů, ve smyslu Občanského zákoníku, Zákona č.89/2012 Sb..

25. Provozovatel je oprávněn za účelem zajištění úhrady škody a smluvní pokuty, vzniklé v souvislosti s využíváním Parkoviště, použít na parkující motorová vozidla, nebudou-li odtažena, botičky. Uživateli pak bude umožněno vyjet z Parkoviště, případně převzít motorové vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co bude škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem řidiče k úhradě zjištěné škody.

26.Uživatel je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, tj. především vozidlo, které opouští, vždy řádně uzamknout, uzavřít jeho okna a zajistit bezpečnostními zřízeními, které jsou součástí vybavení daného vozidla nebo které má uživatel k dispozici. Je zakázáno ponechávat v zaparkovaném vozidle jakékoliv klenoty, finanční hotovost a jiné cennosti, osoby a zvířata.

27. Je zakázáno provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí. Umisťovat na Parkovišti letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněných na karoserie parkujících motorových vozidel. Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her. Poškozovat zařízení provozovatele Parkoviště instalovaná na Parkovišti.                                                                           

Za provozovatele: Bc.Tomáš Kiliján